Tjänster

Vi tillhandahåller sedvanliga ekonomitjänster som bokföring, redovisning, bokslut, deklaration, bokslut, årsredovisning, deklaration, löner och rådgivning.

Vi medverkar också aktivt för att utveckla din verksamhet och utgöra ett bollplank i den dagliga driften. Kunskaper och erfarenheter finns från IT, försäljning och ledningsarbete, vilket tillsammans med ett stort kontaktnät av revisorer, IT-konsulter, reklamfirmor m fl gör att vi kan erbjuda ”mer än bara redovisning”.

Redovisning

SRF-auktoriserad redovisningsbyrå
SRF-auktoriserad redovisningsbyrå
Våra kunder inom redovisning är i huvudsak aktiebolag och enskilda firmor inom handels- eller tjänstesektorn.

Som auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf konsulterna arbetar man enligt REX, Svensk standard för redovisningstjänster, samtidigt som det ställs krav på fortlöpande vidareutbildning och ansvarsförsäkring mm. Detta skapar ett mervärde och trygghet för Dig som kund!

Läs gärna mer på www.srfkonsult.se!

Löner

Bland våra uppdrag finns allt från den enskilde företagaren till personalintensiv konsultverksamhet med upp till 100 löner. 

Affärssystem

Med tiden har vårt primära verktyg blivit Fortnox, men vi har även erfarenhet av Björn Lundén, Pyramid, Visma Administration och Visma Business. Vi medverkar aktivt  i arbetet med implementering, vidareutveckling, anpassningar och stödsystem. 

Vår ambition är att kunna utgöra ett bollplank och stöd för att på så sätt fylla tomrummet mellan användare och utvecklare, vilket minskar risken för missförstånd, fel, förseningar och merkostnader.

Excel

Excel - ett excellent hjälpmedel!
 Excel – ett excellent hjälpmedel!

Med mångårig erfarenhet och goda kunskaper inom Excel kan vi många gånger lösa våra kunders olika behov och åstadkomma effektiviseringar i arbetet och vi använder oss gärna av makron och VBA för att åstadkomma detta.

Bland applikationer som vi utarbetat finns t ex OB- och övertidsberäkningar, schemaläggningsstöd, ekonomiska rapporter, mm, mm. Hör gärna av Dig med Dina behov så ser vi vad vi kan göra!.

Rådgivning

Vi bistår med rådgivning av olika slag och har tillgång till värdefullt med mycket kompetens.

Priser

För vårt arbete tillämpar vi en både enkel och transparent prissättning.

Löpande redovisning            715 kr/tim
Löneadministration               770 kr/tim
Övriga ekonomitjänster *)    930 kr/tim
Övriga konsulttjänster **)     1035 kr/tim

Minsta debiterbara enhet utgörs av påbörjad halvtimme.
Körning debiteras med 50 kr/mil.

Priserna är exklusive moms och gäller fr om 2024-01-01.

Det är vid behov möjligt med kombiuppdrag samt fastprisavtal och utifrån behov och önskemål kan arbetet förläggas på plats hos er och/eller hos oss.

*) Med övriga ekonomitjänster avses t ex bokslut, årsredovisning, deklaration och ekonomisk rådgivning.

**) Med övriga konsulttjänster avses övriga verksamhetsrelaterade tjänster och rådgivning inom t ex verksamhetsutveckling och affärssystem. Kort och gott allt som inte faller inom ramen för löpande redovisning eller övriga ekonomitjänster.

Såvida inte annat framgår av upprättat avtal justeras priserna
årligen med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med
1980 som basår) per oktober månad.

Basindex utgörs av indextalet för oktober månad 2 år före året för prisjustering
och jämförelseindex av indextalet för oktober månad närmast före året för prisjustering.

Nytt pris beräknas enligt följande:

1) Skillnaden mellan jämförelseindex och basindex
beräknas
2) Om skillnaden är positiv, divideras den
framräknade skillnaden med basindex och den procentuella skillnaden anges med
två decimaler.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot
multipliceras med hittillsvarande pris och avrundas nedåt till det heltal som
ligger närmast och slutar på 5 eller 0.
4) Nytt pris görs av hittillsvarande pris + tillägg enligt 3). 

Allmänna villkor SRF

Låter det intressant är du välkommen att kontakta oss oss för mer information!